Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: PoolseBuurman Klussenbedrijf, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden
verricht voor bedrijven of particulieren, hierna te noemen als de PoolseBuurman
Opdrachtgever: Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van PoolseBuurman Klussenbedrijf
Opdracht: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en de PoolseBuurman overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de
PoolseBuurman geleverde materialen
Meer- / minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot
bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs
Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en de PoolseBuurman
Artikel 3: Offerte
3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven
3.2 De PoolseBuurman maakt de offerte op basis van regie met richtprijs: Bij regie komen opdrachtgever en de PoolseBuurman overeen dat de
gemaakte kosten van de PoolseBuurman worden vergoed; het uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten zijn bij de opdrachtgever bekend; bij
iedere afrekening maakt de PoolseBuurman van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht
betrekking hebben. De richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het
aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten
3.3 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk
weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden
afzonderlijk in de offerte vermeld
3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de PoolseBuurman daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de PoolseBuurman anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de PoolseBuurman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs
3.6 De offerte is 30 dagen geldig
3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten
Artikel 4: Opdracht
4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met: een vermelding van het tijdstip waarop het werk
kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk; de (richt-)prijs van het werk; de betalingswijze;
4.2 De PoolseBuurman draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn bezit
heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de Algemene Bepalingen tegelijk met de offerte
4.3 De PoolseBuurman behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van derden wanneer (een deel
van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie
van derden zal worden door gefactureerd naar de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken
Artikel 5: Wijziging van de opdracht
5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de PoolseBuurman ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip
van het akkoord van de opdrachtgever
5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en
gefactureerd worden
Artikel 6: Verplichtingen voor de PoolseBuurman
6.1 De PoolseBuurman staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt
uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst
6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de PoolseBuurman, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening
houden met de wensen van de opdrachtgever
6.3 De PoolseBuurman neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van
kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk
6.4 De PoolseBuurman is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de PoolseBuurman
deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken
van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de PoolseBuurman
openbaren en de PoolseBuurman ter zake deskundig moet worden geacht

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen
en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens
7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de PoolseBuurman zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten
7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband
houdende schade te vergoeden
7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden onjuistheden in de door de
opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of
ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht
van de PoolseBuurman op grond van artikel 6 lid 4
Artikel 8: Complicaties
8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet de PoolseBuurman hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever
8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal de PoolseBuurman het werk onderbreken
8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal de PoolseBuurman ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is
8.4 Eventuele extra kosten, die de PoolseBuurman moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk
zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen
Artikel 9: Overmacht
9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het
Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en
omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of de PoolseBuurman bevinden
Artikel 10: Oplevering
10.1 Na voltooiing van het werk nodigt de PoolseBuurman de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient
hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van
de gebreken
10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de PoolseBuurman dienen te worden hersteld, zal de PoolseBuurman deze gebreken zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die
buiten de risicosfeer van de PoolseBuurman vallen
Artikel 11: Betaling
11.1 Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van
de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever in de week direct na ontvangst worden betaald
11.2 Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van € 1.000,- of meer, maar minder dan € 2.000,- zal
opdrachtgever direct 50% van dit aankoopbedrag betalen als voorschot. Wanneer het aankoopbedrag meer bedraagt dan € 2.000,- wordt een
voorschotbedrag afgesproken
11.3 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo
spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden, hetzij doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum
11.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de PoolseBuurman zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft
de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten
11.5 Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft de PoolseBuurman het recht om het werk op te
schorten
Artikel 12: Eindafrekening
12.1 De PoolseBuurman zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen
toekomen
12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur,
parkeergelden, precario, e.d.).
12.3 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo
12.4 Alle betalingen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen
Artikel 13 Opschorting betaling
13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien
verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek
13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft de PoolseBuurman het recht de
wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag
Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting
14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de
PoolseBuurman na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de
opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen
14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is de PoolseBuurman gerechtigd om vanaf
de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment
over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door de PoolseBuurman te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens de
PoolseBuurman ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door de PoolseBuurman verrichte of te verrichten
bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van de PoolseBuurman jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij
in de nakoming van zijn verbintenissen jegens de PoolseBuurman heeft voldaan.
15.2 Niet verwerkte materialen van de PoolseBuurman blijven in eigendom van de PoolseBuurman
Artikel 16: Retentierecht
16.1 De PoolseBuurman is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft,
onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de PoolseBuurman heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij,
onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het
oordeel van het klusbedrijf genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor de PoolseBuurman verbonden
kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij
Artikel 17: Garantie
17.1 de PoolseBuurman garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de
oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.
17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden
kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de PoolseBuurman zijn meegedeeld
Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1 De PoolseBuurman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de PoolseBuurman is uitgegaan van door of
namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
18.2 De aansprakelijkheid van de PoolseBuurman is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
18.3 De PoolseBuurman is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade
18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
de PoolseBuurman aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de PoolseBuurman toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. De PoolseBuurman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
Artikel 19: Geschillen
19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

 

Datum van deze algemene voorwaarden 4 december 2020